02 February 2010

La'o Hamutuk Vaga Servisu (Tetum)

La’o Hamutuk organizasaun sosiedade sivil Timor-Leste nian ida nebe monitor, analiza no halo relatoriu kona ba instituisaun prinsipal sira iha Timor-Leste nebe iha relasaun ba dezenvolvimentu fisiku, ekonomia no sosial Timor-Leste nian. La’o Hamutuk fiar katak povu Timor-Leste mak tenki halo desijaun kona ba prosesu ida nee, nebe tenki demokratiku no transparente.

La’o Hamutuk organizasaun independete ida nebe servisu hodi fasilita partisipasaun efektivu ema Timor nian iha prosesu dezenvolvimentu rai ida nee. La’o Hamutuk mos servisu hodi hadiak komunikasaun entre komunidade internasional no povu Timor-Leste. Ikus liu, La’o Hamutuk sai mos sentru rekursu, oferese literatura kona modelu, esperiensia no pratika dezenvolvimentu sira, no fasilita ligasaun solidariedade entre grupu sira iha Timor-Leste no grupu iha rai liur ho objektivu atu kria modelu dezenvolvimentu alternativu.

La’o Hamutuk servisu iha area boot haat: Rekursus Naturais, Agrikultura, Governsaun no Demokrasia, no Ekonomia.

Informasaun kompletu liu konaba La’o Hamutuk no nia publikasaun sira, inklui Bulletin, deklarasaun no relatoriu anual, bele hetan iha www.laohamutuk.org no iha Bulletin nia pagina ikus liu. Atu le'e informasaun kona ba servisu hanesan voluntariu ka intern iha La'o Hamutuk, hili iha ne'e.

Oras nee ami buka ema sira nebe iha kualidade atu servisu iha Dili no halo servisu regular iha distritu sira.

Deskripsaun servisu

Peskizador ida-idak halo peskiza nudar parte husi tim no halo relatoriu kona ba aktividade husi organizasaun internasional, governu rai liur, governu Timor-Leste no instituisaun sira nebe halo operasaun iha Timor-Leste. La’o Hamutuk organizasaun nebe laiha irarkia no staff hotu responsabiliza no koordena aktividade hot-hotu, no desizaun hotu kona ba organizasaun halao ho konsensus. Peskizador mos hetan responsabilidade atu halao aktividade administrativu no liga ho logistik iha organizasaun nia laran, inklui servisu hamutuk ho staff seluk no orgaun konsellu hodi halo no implementa organizasaun nia planu servisu.

Ami presiza:

 • Esperiensia servisu kona ba dezenvolvimentu internasional no/ka peskiza ba politika, ho kapasidade atu aprezenta rezultadu peskiza ba iha forma eskrita no mos oral ho klaru
 • Iha komitmentu makas hodi dudu prosesu dezenvolvimentu ida nebe demokratiku liu, partisipativu liu no transparente liu iha Timor-Leste.
 • Esperiensia nudar aktivista politiku no/ka advokasia direitus humanus
 • Esperiensia no konhesimentu kona ba area monitoring nebe temi iha leten
 • Kapasidade atu hakerek no koalia iha lian Ingles no Tetum, ho hakarak atu sai profisiente. Diak se bele Portugues.
 • Forte iha organizasaun no skill komputador
 • Kapasidade atu servisu hamutuk ho kreatividade iha kontextu ho kultura oi-oin
 • Komitmentu hodi fahe skill no ajuda dezenvolve kapasidade ema seluk nian
 • Konhesimentu no komprensaun kona ba istoria no politika iha Timor-Leste
 • Esperiensia hela no servisu iha nasaun foin dezenvolve-an; prontu no bele moris ho simplisidade
 • Saude fisiku no mental diak
 • Iha komitmentu servisu minimu tinan ida iha La’o Hamutuk

Ami Oferese

La’o Hamutuk organizasaun kiik maibe iha espiritu servisu makas; ami nia staff servisu hamutuk iha tim ho issu nebe la hanesan. Staff lokal no internasioanal iha responsanilidade no simu kompensasaun nebe hanesan, inklui salariu 700 US$/fulan, ho asuransi saude no osan aluga uma bazeia ba nesedidade. Ba staff internasional iha osan mos ba viajen mai no fila husi Timor-Leste no ajuda ho osan bainhira fila ba ninia rai.

Kontaktu

Aplikasaun bele hatama bainhira deit no sei hetan konsiderasaun wainhira ami simu, favor aneksa:
 • Karta aplikasaun nebe esplika pozisaun nebe ita boot hakarak aplika no tansa ita boot hakarak servisu ho La’o Hamutuk.
 • Curikulum Vitae nebe esplika beground edukasaun, esperiensia servisu professional no voluntariu.
 • Ezemplu kompozisaun kona ba Prosesu Dezenvolvimentu iha Timor-Leste, naruk pagina 2-5.
 • Detallu Kontaktu husi referensia nain rua.
Aplikasaun bele haruka ba ofisiu La’o Hamutuk nian iha Bebora, Dili, ka ba info@laohamutuk.org. Informasaun liu tan kontaktu +670 3321040.

Aktualiza iha fulan Marsu 2016. Revisaun iha lingua Tetum no English and Tetum sei fo sai iha http://www.laohamutuk.org/misc/LHJobAnnouncement.html.

2 comments:

 1. La'o Hamutuk hanesan organizasaun nebe kritiku, koalia bazeia ba faktus, resultadu peskiza diak no bele fo vizaun ida oin sa hadiak ba dezenvolvimentu TL. Lideransa nebe diak bele konsidera ita bot sira nia resultadu servisu. Hau akompanha imi nia resultadu peskiza balun iha tinan kotuk. Hau apresia imi nia servisu iha area Boa Governasaun. Hau hein mos imi nia komentariu ka rezultadu peskiza ruma relasiona ho Eleisaun Parlamentar 2012. Hau ema nebe anti ba hahalok korrupsaun no injustisas.

  ReplyDelete
 2. hau apresia tebes ho imi nia organizasaun maibe nudar Timor oan triste liu wainhira to'o agora sedauk iha ema ida mak tama kadeia ba hahalok krupsaun lahatene tuir lolos ne'e imi iha kbi'it ka lae? lori naok ten sira ne'e ba iha julgamentu.

  ReplyDelete