16 June 2010

Submisaun LH nian kona ba Orsamentu Rektifikativu 2010

Loron 15 Junu, La'o Hamutuk fo testemunha ba Komisaun C iha Parlamentu Nasional kona ba esbosu Orsamentu Rektifikativu 2010. Ami mos hakerek submisaun kona-ba asunto tuir mai:
  • Timor-Leste Hakbesik ba “Malisan Rekursu”
  • Gastus la Sustentavel no Ilegal husi Fundu Petroleu
  • Timor-Leste Tenke iha deit Siklu Orsamentu Ida ba kada Tinan ida
  • Pakote Dezenvolvimentu Desentralizadu (PDD) diak oituan
  • Hein ba Planu Estratejiku Desenvolvimentu Nasional
  • Hadalas Gastus ba Eletrisidade
  • Hasa’e Importasaun no Fan Fos 
Clik iha ne'e atu hetan informasaun no analiza tan kona bo orsamentu rektifikativu, ho ligasaun ba dokumentu no submisaun seluk.

No comments:

Post a Comment