03 October 2011

Orsamentu Estadu 2012 loke inovasaun

Iha loron 21 Outubro, La'o Hamutuk hato'o submisaun kona ba OJE2012 ba Parlamentu Nasional.

Orsamentu Jeral Estadu ba tinan eleisaun 2012 nian haksoit sai maka’as liu 35% ba orsamentu estadu 2011  ne’ebe maka’as mos. Proposta orsamentu biliaun $1.76 ne’e inklui imprestimus kiik primeira vez ba Timor-Leste. Mayor parte rendimentu ba orsamentu ne’e mai husi  Fundu Petroleu ho montante biliaun $1.59, maske estimasaun Governu ba rendimentu sustentavel ne’ebe atu foti husi Fundu Petroleu iha biliaun $0.67 deit.

Governu aprezenta orsamentu ba Parlamentu iha Sesta-Feira semana kotuk, hodi hadiak pratika pasadu, hodi publika tiha ona iha website Ministeriu Finansas. Ami rona katak ida ne’e akontese tamba iha preokupasaun katak website La’o Hamutuk bele sai tan fontes de facto ba Orsamentu Estadu. Ami sente orgulhu hodi partisipa iha kompetisaun ida ne’e, no publika ona tan dokumentus orsamentu nian ida ne’ebe fasil atu bele asesu ba iha pajina web la’o Hamutuk nian kona-ba orsamentu estadu 2012 (mos iha Ingles), ne’ebe sei inklui analiza no komentariu durante iha semana balun oin mai.

No comments:

Post a Comment