18 June 2014

To’o bainhira Fundu Petrolíferu sei lori Timor-Leste?

Ami foin publika kapitulu akademiku ida ne'e iha Tetum.  Bele hetan iha artigu tomak iha ne'e, ka English version here.

Abstratu

Daudauk ne’e petróleu no gas fornese liu 95% reseita estadu no kuatru-kintu (4/5) hosi Timor-Leste nia GDP. Rendimentu hosi esportasaun riku-soin naun renovavel petróleu kanaliza liu ba Fundu Petróleu ne’ebé iha ona billaun $15. Iha espetasaun lubuk katak saldu no lukru investimentu Fundu Petróleu nian sei selu atividade estadu nian hafoin kampu petróleu no gas maran ona, ne’ebé bele akontese iha 2020 karik projetu Greater Sunrise kontinua la ba oin. Infelizmente, Fundu Petróleu bele maran iha tinan lima tan hafoin tempu ne’ebá.

Papél ida ne’e deskreve modelu ida atu halo projesaun to’o bainhira loos Fundu Petrolíferu bele finansia atividade estadu nian. Modelu ne’e inkorpora dadus istóriku no projesaun nian, inklui despeza rekurrente no kapitál, reseita doméstika, empréstimu no nia tusan, rendimentu petróleu, no retornu investimentu hosi Fundu Petróleu. Modelu ne’e fó lisensa atu muda parametru no mós atu antisipa presu mina iha merkadu, taxa de jurus no opsaun ba dezenvolve Sunrise.

Probabilidade katak Fundu Petróleu bele hotu iha dékada ida nia laran fó sinál urjente ba ita atu dezenvolve ekonomia naun-petróleu Timor-Leste, aumenta reseita doméstiku no uza fundu públiku nian ho matenek.

No comments:

Post a Comment