07 August 2018

LH karta ba Parlamentu rua kona-ba Tratadu Fronteira Maritima

Iha loron 6 Marsu tinan 2018, Timor-Leste no Australia asina Tratadu foun atu estabelese sira nia fronteira maritima. Tratadu foun ne'e hein ratifikasaun husi nasaun rua. La'o Hamutuk haruka ona submisaun ida ba Parlamentu Australia iha fulan Abril.

Ami foin hakerek submisaun ida tan ba Parlamentu Nasional RDTL. PN sei debate ratifikasaun durante fulan ida ne'e. Ami nia pontu prinsipál mak ne'e:
  • La’o Hamutuk fó parabéns nasaun rua nia esforsu hodi define fronteira marítima hafoin luta tinan barak nia laran.
  • Ami enkoraja Governu atu ratifika lalais Tratadu ida ne’e.
  • Timor-Leste tenke mantén nafatin nia sistema governasaun ne’ebé efetivu hodi jere setór petrolíferu.
  • Presiza foka ba enerjia no rekursu nasaun ne’e nian hodi diversifika ekonomia atu nune’e hadook-an husi dependénsia petrolíferu.
  • Molok aumenta tan gastu ba Projetu Tasi Mane, Governu, Parlamentu no públiku tomak tenke estuda kle’an rezultadu husi avaliasaun fiskál, sosiál, ekonomiku no ambiental, hodi tetu kustu, benefísiu no risku sira. 
  • Sidadaun Timor-Leste no Australia sei kontinua ezije ba Governu Australia atu selu osan biliaun $5 husi rendimentu petrolíferu nian ne’ebé foti husi Timor-Leste nia territóriu marítima. 
Atu hetan informasaun kle’an liu iha Ingles, hare LH nia website.

No comments:

Post a Comment