17 July 2021

Kaptura no rai hela karbonu iha Timor-Leste nia Tasi Okos:

Solusaun ba Mudansa Klimátika ka Kolonializmu Karbonu?

Iha fulan Maiu, Santos no Eni, parseiru rua iha Konsorsiu Bayu-Undan, konkorda atu buka oportunidade hodi kontinua atividade iha kampu Bayu Undan, hafoin bainhira posu sira maran iha tinan 2022 ka 2023. Sira hanoin atu uza kampu ida ne’e atu kaptura no rai hela karbonu (iha lian Ingles, Carbon Capture and Storage ka CCS). Ne’e katak gas karbonu dioxida ne’ebé sai ona hanesan emisaun ka lixu husi produsaun gas naturál sei hatama iha tasi okos iha tasi Timor-Leste nian. Proposta ida ne’e bele sai perigozu ba Timor-Leste, no sei la ajuda maka’as ba esforsu atu hamenus mudansa klimátika.

Tanba sá mak Kaptura no Rai Hela Karbonu

Mundu tomak hasoru hela problema mudansa klimátika hanesan rezultadu husi atividade umanu nian, inklui produsaun mina no gas. Kompañia sira ne’ebé kria emisaun gas estufa hetan presaun atu hamenus sira nia impaktu ba ambiente. Maibé, haree ba sira nia lukru, kompañia mina no gas sira lakohi atu hapara produsaun. Sira buka meius atu prolonga produsaun, no sistema kaptura no rai hela karbonu fó posibilidade atu kontinua estraga ambiente, maibé evite no husik sira nia responsabilidade.

Bainhira Santos no Eni fó sai katak sira buka oportunidade atu estabelese sistema kaptura no rai hela karbonu, sira la esplika ho klaru sira nia motivasaun ka planu espesífiku. Maibé ita bele haree katak sistema kaptura no rai hela karbonu bele ajuda sira atu hasa’e sira nia lukru ba oin no prolonga produsaun.

Kompañia Santos hasoru hela problema boot ida, tanba kampu Barossa ne’ebé sira jere, sei hamosu montante karbonu dioxida ne’ebé aas tebes. Gas naturál iha kampu Barossa kahur ho nivel karbonu dioxida aas liu. Hanesan ho kampu Evans Shoal ne’ebé kompañia Eni jere. Kampu rua ne’e tama iha tasi Australia nian.

Kompañia rua ne’e simu presaun atu hamenus sira nia impaktu negativu ba ambiente. Tuir Akordu Paris nian, maioria nasaun sira iha kometimentu atu hamenus sira nia emisaun gas estufa. Santos promete atu atinje emisaun net zero iha tinan 2040, no Eni promete atu atinje tarjetu hanesan iha 2030. Net zero signifika katak sira sei kalkula emisaun no foti asaun hanesan rai karbonu ka kuda ai atu hamenus karbonu iha atmosfera ho montante hanesan ho sira nia emisaun. Net zero la’ós katak sira sei hamenus produsaun gas estufa.

Ho nune’e, uza Kampu Bayu Undan nudár fatin atu implementa sistema kaptura no rai hela karbonu, kompañia Santos no Eni bele halo nia aan hanesan di’ak ba ambiente, no prolonga produsaun gas natureza. Santos mós bele adia kustu desmantelamentu projetu Bayu-Undan, liu husi prolonga atividade iha ne’ebá.

Solusaun bele di’ak ba kompañia sira nia lukru, maibé ladún di’ak ba Timor-Leste no ba klima global.

Prosesu Rai Karbonu Efetivu ka Lae?

Projetu Rai Karbonu boot liu iha mundu, iha Australia nia tasi, sai parte husi kompañia Chevron nia projetu Gorgon LNG. Hafoin komesa produsaun iha tinan 2019, Chevron hasoru problema ho teknolojia rai karbonu, no konsege rai 30% de’it husi karbonu ne’ebé sira promete atu rai. Maibé, sira kontinua nafatin produsaun gas iha kampu Gorgon no kauza emisaun karbonu boot.

Se bainhira kompañia konsege implementa sistema kaptura no rai hela karbonu ho di’ak, ne’e mós sei la rezolve problema, tanba sira nia produtu final, gas naturál, mós kontribui ba mudansa klimátika. Gas naturál kompostu husi gas metanu, ne’ebé fó impaktu negativu boot ba temperatura mundu nian, prosesu atu transporte, no uza gas naturál kria emisaun gas karbonu dioxida. Imposivel atu muda produsaun gas naturál hodi sai di’ak ba ambiente.

Realidade, indústria mina no gas promove sistema kaptura no rai hela karbonu hanesan solusaun falsu ka bosok, ne’ebé fó oportunidade ba kompañia sira atu la’o nafatin. Medidas ne’ebé efetivu liu atu rezolve problema mudansa klimátika mak hamenus produsaun gas estufa hotu no investe iha enerjia renovável. Habosok nasaun hanesan Timor-Leste hodi simu solusaun falsu hanesan sistema kaptura no rai hela karbonu sai obstákulu ba asaun efetivu liu.

Risku no Responsabilidade

Rai karbonu iha Timor-Leste nia tasi okos bele hamosu risku. Ladún klaru se mak sei responsabiliza fasilidade tasi nian ba futuru, atu asegura katak karbonu dioxida la suli sai. Se karbonu dioxida suli sai no tama iha tasi, bele kauza ásidu tasi nian atu aumenta ho impaktu negativu ba ekosistema. Karbonu ne’ebé sira propoin atu rai sei presiza jere durante longu prazu, bele to’o tinan rihun ba rihun. Tinan rihun ida ba oin, kompañia sira sei eziste nafatin? Se mak sei responsabiliza karbonu dioxida?

Maske Santos sujere katak sei iha remunerasaun ba Timor-Leste, seidauk klaru osan hira mak kompañia sei selu. Bazeia ba ami nia estimasaun, rendimentu ba Timor-Leste karik bele to’o tokon $40 kada tinan, maizumenus 2% husi OJE tomak. Ita presiza tetu didi’ak benefísiu husi rendimentu kompara ho risku no responsabilidade sira ne’ebé ita sei hasoru.

Justisa Klimátika no Kolonializmu Karbonu

Timor-Leste nia rekursu naturais, inklui biodiversidade no ekosistema iha tasi, la bele sakrifika hodi kompañia kontinua goza liu hosi atividade mina no gas atu bele hetan lukru tan. Ideia atu uza Timor-Leste nia tasi nudár fatin lixu (fatin atu rai sira nia emisaun), hodi sira bele kontinua hetan lukru boot, ne’e kontra prinsípiu justisa klimátika no bele hamosu “kolonializmu karbonu.” Organizasaun ativista balu uza fraze "kolonializmu karbonu" atu deskreve projetu sira ne’ebé promete atu ‘hamenus’ impaktu husi emisaun sira ho projetu ne’ebé bele hamosu esplorasaun ba nasaun sira ne’ebé seidauk dezenvolvidu, hanesan iha tempu koloniál. Santos nia fo’er la’ós Timor-Leste nia responsabilidade.

Buka no kontribui ba solusaun ba mudansa klimátika importante ba nasaun hotu, no ita presiza halo esforsu hamutuk atu rezolve. Artigu ida ne’e la sujere katak Timor-Leste la bele sai parte husi solusaun ba mudansa klimátika. Problema mak sistema kaptura no rai hela karbonu la’ós solusaun ba mudansa klimátika, no bele fó risku boot ba Timor-Leste. Mudansa klimátika bele halo mudansa ba udan (la mai tuir tempu), no bele hamosu inundasaun, no tempu maran bele mós dura ba tempu kleur. Impaktu ida tan mak tasi sai aumenta aas liu; ne’e sei fó impaktu negativu ba disponibilidade bee mós, no fó ameasa ba komunidade ne’ebé hela besik iha tasi ibun. Timor-Leste sai vulneravel liu ba impaktu hirak ne’e, tanba ita nia infrastrutura báziku ladún forte, no povu barak mak depende ba setór agrikultura.

Atu realiza projetu ida ne’e, kompañia sira presiza hetan konkordánsia husi autoridade Timor-Leste nian. La’o Hamutuk sei kontinua atu tau matan ba asuntu ida ne’e, hodi asegura katak Timor-Leste liuliu nia povu maubere labele sai vítima tan ba kompañia sira nia mehi ba lukru boot liu hosi esplorasaun rekursu naturais.

--------------

Atualiza: Iha loron 13 Setembru 2021, Santos no ANPM asina MOU hodi halo progresu ba CCS iha Bayu-Undan.
Iha fulan Outubru, La'o Hamutuk fo aprezentasaun ida (mos PDF) kona-ba CCS ba webinar ida kona-ba mudansa klimatika.

No comments:

Post a Comment