05 May 2010

Oráriu Konsultasaun kona-ba Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu nian

Hahu loron 19 Abril, Primeiru Ministru Xanan Gusmão hasoru malu ona ho nai ulun komunidade no povu sira iha subdistritu hotu iha Timor-Leste hodu diskuti Planu Estratégiku Dezenvolvimentu Nasaun nian ba tinan 2011-2030. Nia hahu iha distritu Lospalos no kontinua ba Baucau no Viqueque. Hafoin deskansa tiha iha tempu badak nia laran, nia ba liu foho no distritu sira iha loromonu, inklui Oecusse, molok atu taka iha Dili in Jullu. La’o Hamutuk fo sai Primeiru Ministru nia oráriu hodi fo korajen ba ema hotu atu fo sai sira nia hanoin ba Primeiru Ministru wainhira nia ba vizita sira nia komunidade.

Klik iha ne’e ba orariu kompletu lor-loron nian ka testu no analiza ba planu (no mos iha Inglés)

Orariu iha distritu (kada loron iha subdistritu ne’ebé la hanesan)

19-23 Abril: Lautem
24-28 Abril: Baucau
30 Abril-6 Maio: Viqueque, aumeta ho Vemasse no Laleia
12-14 Maio: Aileu
15-22 Maio: Manufahi no Ainaro
23-27 Maio: Manatuto
1-5 Juñu: Ermera
6-11 Juñu: Covalima

Hafoin para tiha iha tempu balu no debate Parlamentu nian kona ba orsamentu rektifikativu, Primeiru Ministru sei kontinua hodi halo hotu nia viajen sira, maibe laiha data espesifiku ida:
Loron lima iha Liquiça, aumenta ho Railaku
Loron lima iha Bobonaro
Loron lima in Oecusse
Loron hitu iha Dili, inklui Atauro no sei hotu iha Laulara iha loron ba dala 71.

No comments:

Post a Comment